foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
office@japruma.com

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

 

 

У јуну 1996.године, на основу Одлуке Скупштине општине Рума основано је Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Рума , као правни следбеник Фонда за грађевинско земљиште и путеве Рума а од 01.04.2004.године је индиректни буџетски корисник . Оснивањем овог јавног предузећа општина је ствоприла и обезбедила услове за уређивање , коришћење и унапређивање грађевинског земљишта и комуналних објеката , као и стварање услова за планирано уређење јавних површина од општег интерес а за све грађане општине. Јавно предузеће у оквиру своје делатности за које је регистровано обавља претежно следеће делатности:

- уређење ,развој и унапређење грађевинског земљишта

- уређење и одржавање локалних и некатегорисаних путева са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом

- уређење и одржавање јавних зелених и рекреационих површина и урбаног мобилијара

- изградња и одржавање светлосне сигнализације и јавне расвете

- одржавање хигијена града

- одржавање изградња и унапређење уређаја за евакуацију атмосферских вода

- вођење и реализација инвестиција из области комуналне инфраструктуре

- прибављање ,отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта

- обрачун и наплата накнаде за уређивање грађевинског земљишта

- вршење стручног надзора на редовним активностима одржавања објеката комуналне и друге инфраструктуре као и надзора над изградњом инвестиционих објеката и других капиталних објеката од значаја за општину

 

У оквиру јавног предузећа планирање и реализација активности се одвија у три службе и то :

- инвеститорско-техничка

- финасијско-књиговодствена

- правно-административна.

Службама руководе руководиоци а у оквиру сваке службе се реализују позиције усвојеног Програма пословања и Програма уређивања грађевинског земљишта.

Јавно предузеће својим стручним кадром и организацијом је на услузи свим грађанима, привредним субјектима и инвеститорима који раде у опстини или онима који желе да улажу у општину Рума.

Јавно предузеће са 15 запослених пружа оптималну реализацију свих планираних активности.
Структура кадрова у јавном предузећу је следећа:


* Висока стручана спрема 10 радника од тога:

- 4 дипл. грађевинска инжењера

- 1 дипл. инж. машинства

- 1 дипл.инж. геодезије

- 2 дипломирана економисте

- 2 дипл. правника

* Виша стручна спрема 1 радник
* Средња стручна спрема 3 радника
* Нижа стручна спрема 1 радник