foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+381(2)22478077
jap.ruma@sezampro.rs

Јавно комунално предузеће „Паркинг и инфраструктура“ Рума

Јавне набаке

Радне зоне

Званична презентација Општине Рума

Генерални план Руме

 

rzone1Рума је културни и привредни центар истоимене општине укупне површине 582,06 km2 што је изнад просечних вредности за општине у АП Војводини тако да се по површини коју заузима, налази на 14-ом месту од 45 општина.

Руму карактерише повољан геосаобраћајни положај који је наглашен присуством коридора Е-75 који пресеца северни део Општине ,као и близином крака ауто–пута Е-70 преко којих је Општини омогућено активно укључивање у примарну мрежу путева. Правцем север-југ Општину пресеца и магистрални правац М-21 Нови Сад-Ириг-Рума-Шабац. Регионални правци Р-103 Сремска Митровица-Рума-Пећинци, Р-106 Ердевик-Рума-Стара Пазова и Р-109 Рума-Путинци-Инђија, као и већи број локалних праваца повезују ову територију са простором у окружењу.Железнички саобраћај је присутан преко две међународне железничке линије: Беч-Будимпешта-Београд-Атина и правца Београд-Загреб-Беч, који тангирају, односно пресецају Општину. У ваздушном саобраћају, због близине и повезаности аутопутем, може да се користи међународни аеродром ''Никола Тесла'' у Београду на удаљености 35 км од Руме.. Јужну и делом западну границу Општине чини међународни пловни пут река Сава са лукама у Сремској Митровици и Шапцу. Простор Општине Рума је у области саобраћајне инфраструктуре потпуно уређен.

Јуна 2008. године изграђена је трафо станица 110/20/35 кV и на тај начин створени су оптимални услови за двострано снабдевање електричном енергијом града Руме и околних села.2003. године. завршена је изградња канализационе мреже у граду Руми, тако да град има изграђену канализациону мрежу са системом за одвођење и пречишћавање отпадних вода. У Руми се произведе и испоручи потрошачима задовољавајућа количина воде.

За обављање делатности одређене су радне зоне у грађевинском реону и изван грађевинског реона у атару.

rzone2Источна радна зона: налази се на источном делу града којој је приступ омогућен са магистрaлне саобраћајнице М21 и регионалних путева Р-106 и Р-103. Радна зона обухвата око 40 хектара у грађевинском реону. Планирано је да се ова зона развија према програмима терцијалних делатности (мала привреда, трговинске и саобраћајне делатности). Ова зона је у већем делу приведена планираној намени.

Јужна индустријска зона: обухвата око 40 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106 У непосредној је близини магистралног пута М21. У зони постоји железничко – транспортни (индустријски) колосек од железничке пруге до комплекса Румагуме. Плановима детаљне регулације разрађене су њене подцелине. У овој зони планирана је изградња објеката за делатности као што су: производња,прерада, услужне делатности и складишни простори.

Југозападна индустријска зона: обухвата око 37 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ зони омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106. У овој зони планирана је изградња објеката за делатности као што су: производња, прерада, услужне делатности и складишни простори.

Радна зона запад: обухвата око 20 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ зони омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106. Саобраћајну окосницу чини Индустријска улица, планира се јужна индустријска саобраћајница паралелна са пругом.Планирано је да се ова зона развија према програмима секундарних делатности као што су производња, прерада и складиштење.

 

РУМСКА ПЕТЉА

rzone3Површина: 2.380.000 m², што чини 21,90 % свих радних зона у К.О. Рума
Обрађено ПДР-ом: 2. 380.000m², што је 100,00 % од укупне површине 
Локација: Индустријска зона РУМСКА ПЕТЉА, налази се на раскрсници аутопута E - 70 и магистралног пута M - 21 (Нови Сад - Шабац) . Целокупна зона је у власништву Општине Рума.

Расположиве грађевинске парцеле:
Парцеле које су испарцелисане на мање површине :

 

I

- 12159/12 1ха 81ара 14м2

- 12159/13 1ха 83ара 88м2

- 12159/14 1ха 97ара 13м2

- 12159/15 1ха 98ара 15м2

- 12159/16 1ха 86ара 01м2

- 12159/17 1ха 63м2 07м2

II

- 12159/5 3ха 20ара 48м2

- 12159/6 2ха 96ара 30м2

III
rzone4Парцеле које обухватају веће комплексе и нису парцелисане на мање а могућа је парцелација према захтевима инвеститора:

- 12161/3 16ха 36ара 20м2

- 12559/7 11ха 84ара 28м2 ,121616 3ха 76ара 92м2,12161/8 1ха 96ара 95м2- један комплекс

- 12159/1 11ха 64ара 33м2

- 12156/1 23ха 22ара 17м2

- 12158/7 7ха 55ара 30м2

- 12161/1 31ха 00ара 90м2

- 12161/12 25ха 37ара 32м2

- 12159/1 6ха 03ара 84м2

- 12158/12 3ха 20ара 77м2

- 12158/1 37ха 96ара 05м2Предметне парцеле су опремљене нисконапонском мрежом , делом имају приступну изграђену саобраћајницу , а до краја марта се очекује изградња канала око обода локације као и изградња водоводне мреже за парцеле у оквиру I (6 парцела).


rzone5Планиране активности: Зона ће бити блоковски подељена, са сервисним путевима унутар блокова. Инфраструктура ( канализација, вода и струја ) биће смештена у коридорима путева. Уређење зоне ја започето 2010. године, а сам процес ће тећи у фазама у зависности од потреба инвеститора. Парцеле ће бити различитих величина од 1-50 hа. У оквиру зоне ће се градити различита постројења : фабрике, складишта чак и спортско-рекреативни центри. Једини услов за будуће инвеститоре биће да технологије које буду користили, не буду штетне по околину и здравље граћана општине Рума, односно забрањен је превоз, складиштење и производња опасних материја.


РАДНА ЗОНА ЈУГ1
rzone6Површина:  500.000 m², што чини 4,60 % свих радних зона К.О. Рума
Обрађено ПДР-ом:  РАДНА ЗОНА ЈУГ 1 није обрађена ПДР-ом
Локација  подразумева простор између ул. В. Назора западно од обилазног пута (M-21) источно, од железничке пруге јужно до Индустријске улице, односно подручја Врбаре северно.

 

Постојећи комплекси:

<Подцелина-1 Између улица: Индустријска, В. Назора, Железничка и 4. Јула садржи помало стихијски сложене комплексе: погон металске индустрије "Андријашевић" и фабрика кекса и чоколаде "Белина", погоне "Румапласт" и трикотаже "Quiq" као и компактне потезе породичног становања по ободу.

Подцелина-2 између Јужног пута, Железничке, подручја Врбара / Брег-југ и М-21, садржи независне комплексе фабрике кожа "Рума", Електродистрибуције "Рума", и Ватрогасне јединице и склоп комплекса Аутобазе "Боровица-транспорт", "Симића", "Агросемена "и складишта горива" НАП-а ", те породично становање дуж дела Гробљанска и А. Цесарца улице.

Комплекс Железничке станице Рума је посебна и специфична радна односно просторно-функционална целина, планира се и обрађује се засебно, или у склопу контактног подручја с градом.

 

РАДНА ЗОНА ЈУГ2

rzone7Површина: 3.900.000 m², што чини 35,89 % свих радних зона у К.О. Рума
Обрађено ПДР-ом: 3.900.000 m², што је 100,00 % од укупне површине РАДНЕ ЗОНЕ ЈУГ2
Локација:(део радне зоне унутар граница грађевинског реона) подразумева простор јужно од пруге који омеђује коридор пруге Београд-Загреб, коридори канала Кудош / Јеленци и крак спојног пута са М-21 (продужетак ул В. Назора) све уз и унутар границе грађевинског подручја.
(део радне зоне изван граница грађевинског реона-у атару) Формирана је између границе грађевинског реона са севера, магистралном саобраћајницом М-21 са истока, Аутопутем Београд-Загреб (Е-70) са југа, а са запада границом катарске општине Руме.

 

Постојећи комплекси: Уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ), "Месопродукт", Галеника - Фито Фармација

 

Планиране активности: (део радне зоне унутар граница грађевинског реона) - У овој зони, првенствено има евентуално проширење зоне УПОВ-а (уређај за пречишћавање отпадних вода); западно од локације УПОВ-а могућа је изградња комплекса нечисте индустрије којој не смета функција пречистача; источно од пречистача је могућа локација садржаја сличног карактера, уз постојеће привредно-техничке садржаје.

Планирано је да се повеже са РЗ-запад путем и надвожњаком преко пруге, са ул В. Назора односно путем М-21 и РЗ југ-1.

Обавезно се разрађује детаљним планом, на основу ових, основних планских одредница, као иу међувремену поднетих захтева, предлога садржаја и концепције ангажовања-уређења и задатих услова ширег значаја.

Радна зона ЈУГ 2 је највећа радна зона у К.О. Рума која се једним делом налази у грађевинском подручју и већи део у атару и обухвата површину од 390 ha, за коју је планска документација завршена а у 2012. години се планира одвајање земљишта за саобрћајнице и јавне површине и земљишта планираног за градњу.

 

РАДНА ЗОНА ЈУГ3

rzone8Површина: 1.400.000 m², што чини 12,88 % свих радних зона у K.O. Рума

Обрађено ПДР-ом: РАДНА ЗОНА ЈУГ3 није обрађена ПДР-ом
Локација: новоформирана радна зона (бивши комплекс специјалне намене).

Формирана југоисточно у односу на пут М-21, са истока до пута паралелног прузи Рума-Шабац.

Планиране активности: За њих ће се обавезно израђивати Планови разраде којима ће се утврдити првенствено регулација саобраћајница које ће опслуживати ове зоне као и правила и услови за уређење и изградњу.

Радна зона ЈУГ 3 обухвата простор од око 140 ha за који не постоји планска документација.